Prof.Dr.Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan’ın https://www.aliarslan.net/kurucusu olduğu  ve 1995 yılında, kuruluşların hızla değişen piyasa koşullarında karşılaştıkları çıkmazlara profesyonel çözümler üretmek amacıyla yola çıkan ARGEDA; sunduğu araştırma geliştirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle; sektörün öncüleri arasında yer almaktadır.

Argeda, işletmelerin ürün ve hizmetlerini, amaçlarına, özelliklerine ve teknolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak daha bilinçli, daha etkili ve daha verimli bir şekilde sunabilmeleri için Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ve uzmanlarla birlikte çalışarak çözümler üretmektedir. Aile atmosferi içindeki ekibimiz, müşterimiz olan kişi ve kurumları da bu ailenin bir parçası kabul etmekte, kendilerine amatör ruhlu bir samimiyet ve profesyonel bir sorumluluk ile hizmet sunmaktadır.

ARGEDA; çalışmalarıyla, müşterilerinin mükemmellik arzularını gerçeğe dönüştürür. Bu yüzden ARGEDA’nın müşteri portföyünü değişik sektörlerden kurum ve kuruluşlar oluşturur. Sektörel farklılıklarına rağmen tüm bu kişi ve kuruluşları buluşturan ortak nokta mükemmelliği yakalama arzularıdır.ARGEDA’nın sorunları çözüme kavuşturma ve diğer faaliyet alanlarında sahip olduğu deneyim, nitelikler ve sıra dışı performans, ARGEDA ailesi tarafından müşterilerinin memnuniyeti için sunulmaktadır.

Misyonumuz

“Gelişen teknoloji ve yenilikleri dikkate alarak birey, organizasyon ve toplumlardaki gelişmenin önünü tıkayan olay ve olguları ölçerek ve doğru şekilde analiz ederek, sağlıklı bir değişim ve gelişimin gerçekleştirilmesinde kurum, ülke ve insanlık için bütünleşmeyi sağlayan güvenilir ve çağdaş yönetim çözümleri üretmek”

ARGEDA, müşterilerine verdiği hizmetlerinde,
• Değiştirilmesi gereken zihinsel ve kurumsal yanlışlıkları değiştirmek,
• Değerleri bir araya getirerek insanları bütünleştirmek
• Oluşan yüksek sinerji ile müşterilerini geliştirmek amacına odaklanmıştır.
….
ARGEDA olarak temel düsturumuz, müşterilerimizle birlikteliğimizde onların ihtiyaçlarını ve gelişimlerini ölçümleyerek doğru tespit etmek,
• Gelişimlerini aksatan içsel engellerini ve yanlış uygulamalarını değiştirmek,
• Belirlenen amaç, vizyon ve stratejiler doğrultusunda insanları bütünleştirmek,
• Bütünleşmeden kaynaklanan yüksek sinerjiye ilaveten gelişen teknoloji ve yenilikleri de bünyelerine katarak onları güçlendirmek, en yüksek hız ve rekabet üstünlüğüne ulaştıracak şekilde kendilerini geliştirmektir.

Değişim

 İşletmeler ve toplumlar dünyadaki gelişmelere paralel sürekli olarak değişimi yönetmek için çözümler bulmaya çalışıyorlar. Zamanla değişim yöntemleri değişse de tüm değişimlerin özünde değişmeyen insan gerçeği yatıyor. Eğer insan değiştirilebilirse değişimler başarıyla, insanlar değiştirilemezse değişimler başarısızlıkla sonuçlanabiliyor.

İşletmelerdeki başarı ya da başarısızlık durumu tek faktöre bağlı olmamakla birlikte, bireylerin işine, kurumuna, kurumunun kültürüne ve sosyal çevresine karşı geliştirdikleri tutumlarına ve kazandıkları yetkinliklerine bağlı olarak şekilleniyor. Kurumların değişmesi aslında bireylerin tutumlarının değiştirilmesi anlamına gelmektedir, daha basit bir deyimle kurumların değişmesi demek insanın değişmesi demektir.

Bu nedenle ARGEDA, kurumlarda topyekün bir kurumsal başarı sağlanabilmesi için, bireyin bilgi, duygu, değer ve davranışlarını oluşturan tutumlarının kurumu için yapıcı hale dönüştürülmesini, kişinin kurumuyla bütünleştirilmesini öncelikli bir değişim aracı olarak ele alıyor. Gelişen teknoloji ve yenilikler karşısında bireylerin ve kurumların kan kaybetmeden ve çevrelerine yabancılaşmadan sağlıklı bir değişim geçirmelerinin formüllerini üretiyor. Değişimin başarılabilmesi için öncelikle kurumları oluşturan insanların ikna edilmesini, onların kurumlarına karşı sahip oldukları tutumlarının kurum amaçları ve vizyonları doğrultusunda olumlu yönde değiştirilmesini, kurumsal stratejilerin de zorlayan rekabet şartlarına rağmen doğru şekilde yönlendirilmesini başlangıç noktası olarak ele alıyor.

Değişim ve gelişim çalışmalarındaki temel amacımız, insanları ortak amaçlar doğrultusunda bütünleştirerek sinerji üretilmesine ve sağlıklı bir gelişme ile rekabet üstünlüğü kazanılmasına yardımcı olmaktır.

Gelişim

Gelişim, her geçen gün yeni katma değerler kazanılması halidir. Birey, kurum ve toplumlar kendi içlerinde sükunete kavuşmadan, sistemli bir çabaya girmeden sağlıklı bir gelişim gösteremezler. Sağlıklı ve dengeli, katma değer üreten ve fark oluşturan bir gelişim ancak, sistemli, bütünleşmiş, amaca ve hedefe odaklanmış çabalarla mümkündür. Bu nedenle kendilerini aşamayanlar rekabetin yıpratıcı darbeleri karşısında da yeterince motivasyona sahip olamayacaklar ve yeterli bir başarı ortaya koyamayacaklardır.

Bütünleşme

İnsan hem etkileyen hem de etkilenen sosyal bir varlıktır. İçinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortam aynı zamanda onun kişiliğini, kimliğini ve yetkinliklerini de şekillendirmektedir. Davranışların temelini oluşturan tutumlar hep bir sosyal ve kültür çevresi içinde kazanılmıştır. İnsanların pozitif, bütünleştirici ve katma değer üretici bir tutum ve davranışta bulunmaları sosyal ortamlarındaki öğrenmelerinin sonucudur.

İş ve toplum hayatında bireyler bilinçli ya da bilinçsiz olarak başkalarının sosyal etkisi altında pozitif veya negatif olarak etkilenmekte ve bu etkiler davranışlarına yansımaktadır. Birlikte olduğu insanlardan aldığı sosyal etkiler onun nasıl davranacağı da şekillendirmektedir.

Sosyal bütünleşmenin temelinde ortak değer yargılarına ve duygusal yakınlıklara sahip olma yatmaktadır. Aynı ortamda bulunan fakat değerlerinde bütünleşme olmayan kurum ve toplumlarda birlik, beraberlik, dirayet ve sağlıklı gelişme olamaz. Bu tür ortamlarda kurumsal başarı ve rekabet üstünlüğü için kurum kültürü, öncelikle pozitif, üretken, girişken ve bütünleştiren, insanları destekleyen bir hale getirilmelidir.

İşletmelerin ve toplumların gelişimi için hangi yönetim tekniği ve aracı kullanılırsa kullanılsın bu araçlar ancak insanları bütünleştirebildiği oranda kıymetlidir. Bundan dolayıdır ki ARGEDA müşterilerine sunduğu kurumsal gelişmeye yönelik hizmetlerinin temelinde kurumların kendi içinde bütünleşmelerine her türlü çabanın önünde bir öncelik olarak yer vermektedir. Bu nedenle, Kurumsal Değişim ve Gelişim çalışmalarımızda, örgüt geliştirme tekniklerini kullanarak kurumsal çevrenin birlikte başarmayı destekleyen bir kurum kültürüne dönüştürülmesine odaklanmaktayız. Çünkü inanıyoruz ki kurumsal sinerji, yenilikler ve atılımlar ancak bütünleşmiş ve tek yürek olmuş insan gücü ile gerçekleştirilebilmektedir.

Vizyonumuz

” Kurumsal değişim ve gelişmeyi başartmada aranılan bir kuruluş olmak. “

Temel değerlerimiz

• İnsana saygılı, dürüst ve adaletli olarak 

• Dostluk, dayanışma ve ekip çalışması ile

• Güven veren, huzurlu ve disiplinli bir iş ortamında
• Doğru bilgiler ve bilimsellik ölçüler i ile çözümler üretmek

• İşbirliği ve hedef ortaklığı anlayışı ile kaliteli hizmet sunarak tam müşteri memnuniyeti sağlamak,

• İnanç, sabır ve özveri ile; iyi, üretken, verimli ve kaliteli insan, kurum ve toplumların artması için sürekli gelişmek ve geliştirmek suretiyle kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak temel değerlerimizdir.